Rozvoz KE 7 dni
Atrament vs laser

.
 

Čo by ste mali vediet o rozhrani USB-typu C (3.1)

USB typu "C" (3.1) je revolučnou novinkou v oblasti IT technológii. Tento typ konektora vám dokáže uľahčiť prácu, a tým pádom aj zjednoduší pripájanie nabíjacieho konektora k vášmu zariadeniu. Už sa nemusíte obávať či pripájate zariadenie správne alebo nie konektor typu "C" pripojíte akýmkoľvek smerom.

Čo je USB 3.1 alebo USB typu "C"


Keď sa hovorí o type USB, nemyslí sa tým rýchlosť prenosu dát alebo maximálny energetický výstup na nabíjanie pripojeného elektronického zariadenia. Tieto dve dôležité vlastnosti totiž definuje verzia USB s číselným označením 1.0, 2.0, alebo 3.0, kam po novom zapadá aj 3.1 čiže USB typu CPri­po­je­nie je jed­no­duch­šie


Ne­mu­sí­te sa už hrať s káb­lom, aby ste sa ubez­pe­či­li, že ho za­pá­ja­te správ­nym spô­so­bom, pre­to­že oba kon­ce sú rov­na­ké, a tak ho ne­mô­že­te za­po­jiť nao­pak. Zna­me­ná to aj me­nej škra­ban­cov na va­šom za­ria­de­ní v ob­las­ti na­bí­ja­cie­ho por­tu, spô­so­be­ných neús­peš­ný­mi po­kus­mi o je­ho za­po­je­nie pri ne­dos­ta­toč­nom os­vet­le­ní.

Zlep­še­ný dá­to­vý pre­nos a na­bí­ja­nie


USB 3.1 Ty­pe-C pos­ky­tu­je pre­no­so­vú rých­losť 10 Gb/s, čo je dvoj­ná­so­bok op­ro­ti USB 3.0 (5 Gb/s). Ok­rem to­ho ká­bel po­nú­ka 20 vol­tov a 5 am­pé­rov v po­rov­na­ní s 5 vol­tmi a 1,8 am­pér­mi pred­chod­cu. To zna­me­ná, že bu­de­te mu­sieť me­nej ča­kať na pre­nos dát či na­bi­tie ba­té­rie.

 

Adap­té­ry USB bu­dú va­ši­mi no­vý­mi pria­teľ­mi


Štan­dard Ty­pe-C za­tiaľ nie je veľ­mi roz­ší­re­ný, a tak bu­de­te mu­sieť pou­ží­vať adap­té­ry na pri­po­je­nie va­šich ob­ľú­be­ných za­ria­de­ní, napr. ob­ra­zov­ky HDMI či za­ria­de­nia so star­šou ver­ziou USB. K no­vé­mu Mac­Boo­ku sú k dis­po­zí­cii viac­por­to­vé adap­té­ry, aby bol pre­chod na no­vé roz­hra­nie jed­no­duch­ší.
 

Porovnanie USB  2.0, 3.0, 3.1

Za­ria­de­nie s roz­hra­ním USB 3.0 mô­že­te bez prob­lé­mov pre­vádz­ko­vať aj na po­čí­ta­či, kto­rý dis­po­nu­je iba por­ta­mi USB 2.0 ale­bo USB 1.1. Sú vzá­jom­ne úpl­ne kom­pa­ti­bil­né a s pri­po­je­ním ne­bu­de prob­lém. Ko­nek­tor USB A-Plug je vo všet­kých ver­ziách rov­na­ký. Rých­losť roz­hra­nia sa, sa­moz­rej­me, pris­pô­so­bí naj­slab­šie­mu člán­ku.

Rozhranie USB 3.1 je najnovšia technológia v oblasti USB portov. Pokiaľ počítač disponuje iba portom USB typu "C" a vy mate zariadenie ktoré disponuje iba USB 2.0 alebo 3.0, tým pádom nie je podporované priame pripojenie a potrebujete redukciu alebo adaptér.

Adaptér USB 3.0 a 3.1 typu "C"

USB porty ktoré poznáme


viac o týchto konektoroch sa dozviete na wikipédii
 
 

Naposledy navštívené

 
 
 
 

 

 
    Kód Názov produktu Vaša cena  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Porovnať - 0 ks
 
 

 

 

 

  Kód Názov produktu Vaša cena    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Infolinka 0850 100 200
 
 
 
Košík
0 €
0 ks
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 • 5
  predajní
 • 20 rokov
  20 rokov
  na trhu
 • 200 000 objednávok ročne
  200 000
  objednávok ročne
 • 70 000 položiek skladom
  70 000
  položiek skladom
 
© 2000 - 2020, Datacomp s.r.o.
Datacomp s.r.o. je autorizovaný partner svetových výrobcov počítačov a spotrebnej elektroniky. Ochrana osobných údajov a cookies
Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní súhlasíte s používaním cookies.  
Notebooky