INFOLINKA0850 100 200

(9:00-18:00)

0
0,00

Košík

  Ako Ukrajinský žiak môže získať dotáciu 350 eur na notebook a tablet

  V rámci projektu Ukrajinský žiak, ktorý je zameraný pre študentov a žiakov, získate dotáciu 350€ na vybrané notebooky, tablety a počítače All in One. Ako získať dotáciu 350 eur na notebook a tablet?
  Článok v UA - Стаття

  DATACOMP - zmluvný predajca projektu Ukrajinský žiak

  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v spolupráci Národnou koalíciou pre digitálne zručnosti a povolania SR spúšťa národný projekt „Digitálny príspevok pre žiakov UA (Ukrajinský žiak)“, v rámci ktorého dostanú vybrané skupiny žiakov jednorazový príspevok 350 eur na nákup notebooku alebo tabletu s klávesnicou. Ide o jednoduchú poukážkovú schému, vďaka ktorej si budú môcť žiaci zaobstarať presne také zariadenie, ktoré najviac vyhovuje ich potrebám.

  Ukrajinský žiak - dokonalá dotácia pre žiaka vo výške 350€

  V rámci projektu Ukrajinský žiak, ktorý je zameraný pre študentov a žiakov, získate dotáciu 350€ na vybrané notebooky,  tablety a počítače All in One. Kompletný zoznam oprávnených zariadení si môžete vybrať podľa použitia, operačného systému Windows alebo MacOS, podľa farby alebo výkonnosti. Vyberte si z našej ponuky notebook herný, notebook pre študenta, notebook pre tvorbu videa (profesionálne alebo grafické).

  Cieľové skupiny:
  Právna forma oprávnených užívateľov - na poskytnutie príspevku sú oprávnené nasledujúce subjekty:
  • fyzická osoba - žiak základnej alebo strednej školy v SR so štatútom dočasného útočiska z Ukrajiny, ktorý zároveň ku dňu registrácie nedosiahol vek 18 rokov. Pre účely poskytnutia príspevku za žiaka koná jeho zákonný zástupca alebo ním splnomocnená osoba
  • uplatnenie príspevku a samotný nákup digitálneho zariadenia môže uskutočniť zákonný zástupca žiaka so štatútom dočasného útočiska z Ukrajiny alebo ním splnomocnená osoba, ktorá je oprávneným užívateľom príspevku. Práva a povinnosti zákonných zástupcov upravuje zmluva, ktorú podpisujú pri nákupe zariadenia. V rámci nej je obmedzený aj prípadný predaj zariadenia. Prípadné porušenie povinností ustanovených v zmluve bude postihované v zmysle platných zákonov SR.
  Pokiaľ ste sa registrovali a čakáte na schválenie žiadosti, odporúčame prihlásiť si odber Newslettera "Ukrajinský žiak".
  ​Prihlásením odberu získate aktuálne informácie a informácie ako si uplatníte príspevok. Z odberu Newslettera sa môžete kedykoľvek odhlásiť.


   
   

  Ako získať dotáciu 350 eur na notebook

  1. Vyplňte registračný formulár študenta k projektu "Ukrajinský žiak". Registráciu je potrebné vykonať do 30.09.2023.
  Následne Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR overí vaše údaje a spravuje vašu žiadosť. Tento proces potrvá niekoľko dní, keďže overenie dát je postupné.

  2. Po schválení vám príde správa formou (SMS), že ste oprávnený užívateľ uplatniť si príspevok vo výške 350€
  na zariadenie (notebook alebo tablet).

  3. Spolu so svojim zákonným zástupcom navštívte predajňu Datacomp
  Po overení potrebných informácií a uplatnení príspevku vám predajca zariadenie aktivuje a odovzdá.

  4. Nové zariadenie máte konečne doma a môžete ho plnohodnotne používať.
   

  Kto má nárok na príspevok 

  Na poskytnutie príspevku sú oprávnené nasledujúce subjekty, ktoré spĺňajú všetky nižšie uvedené podmienky:
  • fyzická osoba
  • žiak základnej alebo strednej školy v SR
  • so štatútom dočasného útočiska
  • s občianstvom Ukrajiny
  • ktorý ku dňu registrácie nedosiahol vek 18 rokov
  • pre účely poskytnutia príspevku za žiaka koná jeho zákonný zástupca, prípadne ním splnomocnená osoba.

   

  Časové lehoty pre uplatnenie

  • Registráciu na poskytnutie príspevku oprávnených subjektov, ktoré spĺňajú všetky uvedené podmienky v školskom roku 2023/2024 je potrebné vykonať do 30.09.2023.
  • Uplatnenie príspevku je možné v ktorejkoľvek z dostupných predajní zapojených do projektu, a to do 31.10.2023.
  REGISTRÁCIA
   

   

  Aké dokumenty sú potrebné k registrácii

  K registrácii nepotrebujete žiadne dokumenty. Údaje všetkých zaregistrovaných žiakov a ich zákonných zástupcov v jednotlivých štátnych registroch overí priamo realizátor projektu. V prvom rade je však potrebné vyplniť registračný formulár na stránke, kde následne realizátor projektu overí v registroch štátnej správy oprávnenosť žiaka pre získanie príspevku, o čom bude zákonného zástupcu informovať prostredníctvom SMS správy, odoslanej na telefónne číslo uvedené pri registrácii. Pri prevzatí digitálneho zariadenia v predajni sa treba preukázať dokladom totožnosti (cestovný pas) a potvrdením o dočasnom útočisku.

  Pre potvrdenie oprávnenia konať v záujme maloletého dieťaťa ako plnohodnotného užívateľa digitálneho príspevku pri kúpe digitálneho zariadenia v projekte Ukrajinský žiak, je potrebné vziať do úvahy, že toto právo si môžu uplatňovať rôzne kategórie oprávnených osôb. Oprávnenie sa môže preukázať nasledovnými dokladmi:

  • rodič - štandardne sa údaje jedného z rodičov (otca alebo matky) uvádzajú v Potvrdení o dočasnom útočisku dieťaťa. Ak to tak nie je, oprávnenie sa môže preukázať rodným listom dieťaťa so zabezpečeným vlastným prekladom do slovenského jazyka alebo zahraničným pasom rodiča s nalepenou fotografiou dieťaťa
  • opatrovník sa preukazuje rozhodnutím súdu vo veci zriadenia poručníctva so zabezpečením vlastného prekladu do slovenského jazyka
  • osoba, ktorému rodič alebo iný zákonný zástupca, poskytol právo/povinnosť starať sa o svoje maloleté dieťa v zahraničí - riadne vyhotovený doklad (splnomocnenie) v slovenskom jazyku, nemusí byť overený u notára (pozri otázku „Ako postupovať, ak zákonný zástupca dieťaťa nie je na Slovensku?")
  • vedúci/zástupca zariadenia pre maloleté siroty alebo deti zbavené rodičovskej starostlivosti (detský domov rôznych organizačných foriem) – dokladom potvrdzujúcim túto skutočnosť.

  Zoznam možných situácií a dokumentov

  pre uplatnenie digitálneho príspevku (na nákup digitálneho zariadenia) v predajniach digitálnych zariadení zapojených do projektu Ukrajinský žiak

  Žiak:

  • má ukrajinské občianstvo
  • má právo na dočasnú ochranu na Slovensku (štatút dočasného útočiska na Slovensku)
  • vek, do 18 rokov v čase registrácie
  • žiak základnej/strednej školy na Slovensku
    

  Zákonný zástupca: jeden alebo obaja rodičia majú na Slovensku štatút dočasného útočiska

  • Doklad potvrdzujúci udelenie štatútu dočasného útočiska dieťaťu a jeho zákonnému zástupcovi (otcovi a/alebo matke) na Slovensku
  • Doklad identifikujúci totožnosť dieťaťa (cestovný pas, ak ho má) a totožnosť jeho zákonného zástupcu (občiansky preukaz občana Ukrajiny, cestovný pas, vodičský preukaz)

  Zákonný zástupca: jeden alebo obaja rodičia nemajú na Slovensku štatút dočasného útočiska

  • Doklad potvrdzujúci udelenie štatútu dočasného útočiska dieťaťu
  • Doklad identifikujúci totožnosť dieťaťa (cestovný pas, ak ho má) a totožnosť jeho zákonného zástupcu (občiansky preukaz občana Ukrajiny, cestovný pas, vodičský preukaz)
  • Čestné vyhlásenie rodiča, že je rodičom dieťaťa, preložené do slovenčiny

  Zákonný zástupca: opatrovník má na Slovensku štatút dočasného útočiska:

  • Doklad potvrdzujúci udelenie štatútu dočasného útočiska dieťaťu a jeho opatrovníkovi na Slovensku
  • Doklad identifikujúci totožnosť dieťaťa (cestovný pas, ak ho má) a totožnosť opatrovníka (občiansky preukaz občana Ukrajiny, cestovný pas, vodičský preukaz)
  • Súdne rozhodnutie o ustanovení opatrovníctva osoby nad dieťaťom, preložené do slovenčiny

  Zákonný zástupca: opatrovník nemá na Slovensku štatút dočasného útočiska:

  • Doklad potvrdzujúci udelenie štatútu dočasného útočiska dieťaťu
  • Doklad identifikujúci totožnosť dieťaťa (cestovný pas, ak ho má) a totožnosť opatrovníka (cestovný pas občana Ukrajiny, zahraničný pas, vodičský preukaz)
  • Čestné vyhlásenie o ustanovení opatrovníctva osoby nad dieťaťom, preložené do slovenčinyPOZOR! Vo všetkých predložených dokladoch musia byť mená a priezviská osôb prepísané do latinky!

  Zákonný zástupca: splnomocnenec zákonného zástupcu (rodičia, opatrovníci), ktorý má na základe splnomocnenia (vzor na stránke ukrajinskyziak.sk) právo uplatniť digitálny príspevok pre dieťa:

  • Doklad potvrdzujúci udelenie štatútu dočasného útočiska dieťaťu
  • Doklad totožnosti dieťaťa (cestovný pas, ak ho má)
  • Fotokópiu dokladu totožnosti otca/matky alebo opatrovníka dieťaťa (občiansky preukaz občana Ukrajiny, cestovný pas, vodičský preukaz)
  • Originál dokladu identifikujúceho oprávnenú osobu (občiansky preukaz občana Ukrajiny, cestovný pas, vodičský preukaz)
  • Originál plnej moci, vyhotovený podľa vzoru dostupného na stránke ukrajinskyziak.sk, podpísaný jedným z rodičov/opatrovníkov dieťaťa.

  POZOR! Vo všetkých predložených dokladoch musia byť mená a priezviská osôb prepísané do latinky!

   


  Čo mám robiť, ak zákonný zástupca dieťaťa nie je na Slovensku?

  Ak sa zákonný zástupca nenachádza na Slovensku, dieťa nestráca nárok na digitálny príspevok. Zákonný zástupca môže splnomocniť inú plnoletú osobu na prevzatie digitálneho zariadenia pre svoje dieťa. Stačí stiahnuť a vypísať tlačivo splnomocnenia >>>>>> a následne originál podpísanej plnej moci poslať oprávnenej osobe na Slovensku.

   


  Môže sa do projektu zapojiť dieťa z Ukrajiny, ktoré nie je zapísané v žiadnej škole?

  Jednou z podmienok účasti v projekte Ukrajinský žiak je, že dieťa absolvovalo zápis do konkrétnej školy na Slovensku (je žiakom základnej alebo strednej školy na Slovensku). Nesplnenie tejto podmienky (ako aj ďalších predpokladov, ako je občianstvo Ukrajiny, štatút dočasného útočiska a vek do 18 rokov v čase registrácie) preto neoprávňuje dieťa na zaradenie do skupiny oprávnených užívateľov digitálnej asistencie. Ak však s dieťaťom plánujete zostať na Slovensku počas trvania vojny na Ukrajine a chcete sa zapojiť do projektu Ukrajinský žiak a získať digitálny príspevok (vo forme poukážky 350 EUR) na nákup digitálneho zariadenia pre vaše dieťa, musíte vyriešiť otázku zápisu dieťaťa do školy na Slovensku.

  Nezabudnite, že obdobie registrácie do projektu Ukrajinský žiak je obmedzené  do 30. 9. 2023!
   


   

  Vyberte si zariadenie

  Kompletný zoznam oprávnených zariadení si môžete vybrať podľa použitia, operačného systému Windows alebo MacOS, podľa farby alebo výkonnosti. Vyberte si z našej ponuky notebook herný, notebook pre študenta, notebook pre tvorbu videa (profesionálne alebo grafické).
  Notebooky s dotáciou Tablety s dotáciou All in One s dotáciou
  Notebooky Tablety All in One
  OS Windows Android OS Windows
  Apple  Apple Apple
    OS Windows  

  Ako vybrať notebook

  Notebooky si môžeme vybrať napr. podľa použitia, operačného systému, uhlopriečky alebo rôznych ďalších kritérií. Nižšie Vám ponúkame rozdelenie notebookov podľa použitia alebo zamerania konkrétneho užívateľa.
  Poradíme vám, ako vybrať notebook pre žiaka 
  Prakticka taska alebo batoh pre notebook klavesnice pre tablety Prakticka taska alebo batoh pre notebook
  príslušenstvo pre notebooky klávesnice pre tablety tašky a batohy

  Ako vybrať tablet

  Najdôležitejšie pri výbere tabletu je vedieť ako tablet budete používať, či ho chcete nosiť pri sebe alebo v batohu. Nenáročný používateľ by sa mal sústrediť na kľúčové parametre tabletu, ktorými sú displej, pamäť, procesor, operačný systém a v neposlednom rade fotoaparát. Pre profesionálne využitie musí byť väčší rozpočet samozrejmosťou a sústrediť sa v prvom rade na výkon tabletu, ktorý mu dodáva špičkový procesor a operačný systém.
  Poradíme vám, ako vybrať tablet pre žiaka 

  ​Aká bude kúpna cena?

  Z ceny zariadenia poskytujeme zľavu ako bonus -350€ 
  Na našich stránkach nie je táto výška zľavy odpočítaná. Pre tých, ktorí získajú štátnu dotáciu na notebook alebo tablet, bude zo zľavnenej ceny ešte odpočítaná štátna dotácia.

  Tablet
  napríklad zariadenie: tablet Xiaomi alebo tablet Lenovo
  predajná akciová cena: 299€
  dotácia: -350€
  doplatok: bez doplatku (notebook alebo tablet bez doplatku) 
  cenový rozdiel -50€ sa nevie preniesť na ďalší nákup

  Notebook
  napríklad zariadenie: notebook Asus alebo notebook Acer
  predajná akciová cena: 350€
  dotácia: -350€
  doplatok: bez doplatku (notebook alebo tablet bez doplatku) 

  All In One
  napríklad zariadenie: počítač All In One Lenovo
  predajná cena: 850€
  dotácia: -350€
  doplatok: 500€ (PC All In One , notebook alebo tablet s doplatkom) 


  Kompletné informácie o projekte získate na stránke www.ukrajinskyziak.sk. Informácie na tejto stránke pravidelne aktualizujeme podľa dostupných informácií. Posledná aktualizácia 07.09.2023.

  Хто має право на допомогу?

  Національний проект «Циврова допомога для учнів з України» (Український учень) розраховано приблизно на 20 000 отримувачів. Право на отримання допомоги мають суб'єкти, які відповідають усім наведеним нижче умовам:
  фізична особа
  громадянин України
  який є учнем початкової чи середньої школи у Словаччині
  статус особи, з тимчасовим захистом (odídenec)
  який, при цьому, на момент реєстрації, не досяг 18 років
  застосувати цифрову допомогу (придбати цифровий пристрій), для дитини, може її законний представник або його довірена особа.

   


  До якого часу можна подати заявку на отримання ваучеру та використати його?

  • Особи, які відповідають усім зазначеним вимогам, у 2023/2024 навчальному році, повинні зареєструватися, для отримання ваучера до 30 вересня 2023 року.
  • Використати ваучер (придбавши цифровий пристрій) можна, до 31 жовтня 2023 року, залучених до проекту.
  Долучайтеся

   


  Чи потрібно додавати якісь документи та підтвердження до реєстрації?

  Ні, не потрібно. Дані всіх зареєстрованих учнів та їх законних представників в індивідуальних державних реєстрах перевірятимуться безпосередньо виконавцем проекту. Але, перш за все, необхідно заповнити реєстраційну форму на сайті >>>>>>, де, в подальшому, виконавець проекту перевірить в державних реєстрах право учня, на отримання допомоги (ваучера), про що повідомить законного представника, SMS-повідомленням на номер телефону, вказаний у реєстраційному формулярі. При отриманні цифрового пристрою в магазині необхідно пред'явити документ, що посвідчує особу (паспорт і підтвердження про тимчасовий притулок).

  Для підтвердження повноважень діяти в інтересах неповнолітньої дитини як повноправного користувача цифрової допомоги при купівлі цифрового пристрою в рамках проекту «Український учень» необхідно враховувати, що цим правом можуть скористатися різні категорії уповноважених осіб. Право на отримання допомоги може бути підтверджено наступними документами:

  • Батьки - дані одного з батьків (батька або матері) вказані в Довідці про надання тимчасового захисту (odídenec) дитині. Якщо це не так, повноваження може бути підтверджено свідоцтвом про народження дитини із завіреним самостійним перекладом на словацьку мову або закордонним паспортом батька чи матері з вклеєною фотографією дитини
  • опікун - рішенням суду про встановлення опіки з наданням власного перекладу на словацьку мову
  • особа, якій один з батьків або інший законний представник надав право/зобов'язав піклуватися про свою неповнолітню дитину за кордоном - заповнена, за визначеним зразком, довіреність від батьків (див. питання «Як діяти, якщо батьки дитини не перебувають в Словаччині?»)
  • керівник/представник закладу для неповнолітніх дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування (дитячий будинок різних організаційних форм) - документ, що підтверджує цей факт

   

  Як діяти, якщо батьки дитини, не знаходяться у Словаччині?

  Якщо батьки дитини, що має право на отримання цифорової допомоги, не знаходяться, поряд з нею у Словаччині, дитина не втрачає право на цифрову допомогу (ваучер). З боку батьків, необхідно допомогти своїй дитині, з реєстраційним формуляром і надати особі, яка опікується дитиною тут, у Словаччині, право на застосування цифрової допомоги. Для цього, той з батьків дитини, хто зареестрував її на сайті, має скачати формуляр довіреності тут >>>>>> , внести в обов' язкові поля потрібні дані, підписати її і надіслати чи передати уповноваженій особі до Словаччини поштою. 
   


  Чи може взяти участь у проекті дитина з України, яка ще не зареєстрована у жодній словацькій школі?

  Однією з обов'язкових умов участі у проекті «Український учень», є факт належності дитини до учнів початкової чи середньої школи Словаччини. Тому, невиконання цієї умови (як і інших обов'язкових умов, таких як - громадянство України, статус «особи з тимчасовим захистом», що на момент реєстрації, не досягла віку до 18 років), не дає дитині права бути зарахованим, до групи повноправних користувачів цифрової допомоги. Однак, якщо Ви і Ваша дитина, плануєте перебувати у Словаччині, поки іде повномасштабна війна в Україні, хочете стати учасниками проекту «Український учень» і отримати цифрову допомогу (350 евро) на придбання, для своєї дитини, цифрового пристрою, вам необхідно вирішити питання її запису, до школи у Словаччині.

  Пам’ятайте, що термін реєстрації, у проекті «Український учень», обмежений!

  Не зволікайте та встигніть, до 30.09.2023, зареєструватися!

  Notebooky